តែ ប៉ោជៀក

តែ ប៉ោជៀក

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. VB.NET Beginning
  3. VB.NET Database

ស្នាដៃ