តែ ប៉ោជៀក

Teo Paocheak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ម៉ៅការសំណង់

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET Database
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ ០៨ មិថុនា ២០១៣

ពិពរណ៌នាសា្នដៃ:

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បងើ្កតឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ការងារ​មួយចំនួននៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ម៉ៅការសំណង់មួយ ដែល​ការងារ​ទាំងអស់​នោះមាន​ដូចជា​៖

 • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​បុគ្គលិក
 • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​នៃការអវត្តមានរបស់បុគ្គលិក
 • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​សំភារៈសំណង់
 • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ការនាំចូល
 • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ការសាងសង់
 • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ចំណូល​ចំណាយ​
 • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ការបង់បា្រក់របស់​អតិថិជន
 • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​ប្រភព​ផ្គត់ផ្គង់ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​

 • មាន​សុវត្ថិភាព​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ព្រោះ​អ្នក​ប្រើ​បា្រស់ត្រូវវាយ​បញ្ចូល​នូវ​ឈ្មោះ​និងលេខ​សម្ងាត់​ឲ្យ​បានត្រឹមត្រូវ ទើបអាច​ប្រើ​បា្រស់​កម្មវិធី​បាន ។
  • អាច​ឲ្យ​គេ​បញ្ចូល លុប និង បន្ថែម​ព័ត៌មាន​៖ បុគ្គលិកអវត្តមានរបស់បុគ្គលិក សំភារៈសំណង់ ការនាំចូលការសាងសង់ ចំណូល​ចំណាយ ការបង់បា្រក់របស់អតិថិជន និង ប្រភព​ផ្គត់ផ្គង់ ។
    •  អាច​ឲ្យ​គេ​ធ្វើការ​កែប្រែ​ព័ត៌មាន​៖ បុគ្គលិក អវត្តមានរបស់បុគ្គលិក សំភារៈសំណង់ ការនាំចូល ការសាងសង់ ចំណូល​ចំណាយ ការបង់បា្រក់របស់​អតិថិជន និង ប្រភព​ផ្គត់ផ្គង់ ។ ជា​ពិសេស វានឹង​ធ្វើការ​គណនា​តម្លៃ​សរុប​ដែល​ត្រូវបង់​សម្រាប់​ការនាំចូលម្ដង ។
      • អាច​ឲ្យ​គេ​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​៖ បុគ្គលិក ការអវត្តមានរបស់បុគ្គលិក សំភារៈសំណង់ ការនាំចូល ការសាងសង់ ចំណូល​ចំណាយ ការបង់បា្រក់របស់​អតិថិជន និង ប្រភព​ផ្គត់ផ្គង់ តាមរយៈ លេខសំគាល់ ឈ្មោះ និង កាលបរិច្ឆេទ ។
        • ​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ត្រូវបាន​រក្សាទុក​ទៅ​ក្នុង​យ៉ាង​មាន​សុវត្ថិភាព​នៅ​ក្នុង SQL Server និង អាច​ទាញយក​ព័ត៌មាន​៖ បុគ្គលិក អវត្តមានរបស់បុគ្គលិក សំភារៈសំណង់ ការនាំចូល ការសាងសង់ ចំណូល​ចំណាយ និង ប្រភព​ផ្គត់ផ្គង់​ការបង់បា្រក់របស់​អតិថិជន មក​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង  ListBox
          •  អាច​ឲ្យ​គេ​បង្កើត និង បោះពុម្ពជា​របាយការណ៍​ដូចជា ការនាំចូល និង វិក្ក័យប័ត្រប្រចាំខែ ។

           ​បច្ចេកវិទ្យា និង កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​

           • Visual Studio 2010
           • Adobe Photoshop CS5
           • SQL Server 2008
           • Crystal Report
           • ភាសា VB.NET សម្រាប់​សរសេរ​កូដ

           ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក http://www.mediafire.com/download/wa8jhepi2o3qwjq/Teo%20Paocheak.rar