​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ម៉ៅការសំណង់

បង្កើតដោយ៖ តែ ប៉ោជៀក
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET Database
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ ០៨ មិថុនា ២០១៣

ពិពរណ៌នាសា្នដៃ:

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បងើ្កតឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ការងារ​មួយចំនួននៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ម៉ៅការសំណង់មួយ ដែល​ការងារ​ទាំងអស់​នោះមាន​ដូចជា​៖

​លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​

​បច្ចេកវិទ្យា និង កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក http://www.mediafire.com/download/wa8jhepi2o3qwjq/Teo%20Paocheak.rar