ម៉ាត់ ស៊ូហៃមី

ម៉ាត់ ស៊ូហៃមី

Mat Souhaimy

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Fatoni University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap