ម៉ាត់ ស៊ូហៃមី

ម៉ាត់ ស៊ូហៃមី

Mat Souhaimy

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី Fatoni University

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន