នួន ពិសិដ្ឋ

នួន ពិសិដ្ឋ

Nuon Piseth

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. C# Database Programming
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន