ហ៊ី វណ្ណរិទ្ឋ

ហ៊ី វណ្ណរិទ្ឋ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ