ទុយ វឌ្ឍី

ទុយ វឌ្ឍី

​មកពី ៖ វិទ្យាស្ថាន ស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. PHP & My SQL

ស្នាដៃ