ហ៊ូវ វណ្ណៈ

ហ៊ូវ វណ្ណៈ

Hov Vannak

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. PHP & My SQL

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន