ហ៊ូវ វណ្ណៈ

ហ៊ូវ វណ្ណៈ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing
  2. PHP & My SQL

ស្នាដៃ