នៅ ពណ្ណរាយ

នៅ ពណ្ណរាយ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS

ស្នាដៃ