ឌិន លីហ៊

Din Lyhor

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ មេគង្គកម្ពុជា

ការរចនាគេហទំព័រ តំបន់ទេសចរណ៍ខេត្តកំពត

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2022-01-03

ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង