ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយ

បង្កើតដោយ៖ សួន និរោធ
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop