សួន និរោធ

Soun Niroth

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop