យ៉ិ ឆៃយ៉ា

Yi Chhai Ya

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

រចនា​ផ្ទាំង​ផ្សាយ​ពាណិជ្ជកម្ម Smart

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2014-10-26

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

នេះជា​រូបភាព​ដែល​ Design  ដើម្បី​បង្ហាញ​ពី​កម្មវិធី​ប្រូម៉ូសិន​របស់​ក្រុមហ៊ុន Smart ​ដែល​មាន​រូបភាព​ដូចជា​៖  ​កាដូរ  ​ទូរស័ព្ទ រូបឡូហ្គោ Smart ជាដើម 

បច្ចេសទេស និង Tools ​ដែល​ប្រើ​ 

បច្ចេកទេស និង Tools មួយចំនួន​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​នៅ​ក្នុង​ការ Design មាន​ដូចជា​ Move Tool, Paint Bucket Tool, Elliptical Marquee Tool, Rectangular Marquee Tool, Eraser Tool, Eyedropper Tool, Pen Tool ,Rounded Rectangle Tool, Custom Shape Tool, Horizontal Text Tool រួម​ជាមួយនឹង Effects ​ទៀតផង ។