ឆយ ដានី

ឆយ ដានី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន-NU

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. Website Design With CSS

ស្នាដៃ