អ៊ឹង ម៉េងអ័ង

អ៊ឹង ម៉េងអ័ង

Ung Meng Orng

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. PHP & My SQL
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន