យ៉ុន សុភាព

យ៉ុន សុភាព

Yun Sopheap

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន