យ៉ុន សុភាព

យ៉ុន សុភាព

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  3. PHP & My SQL
  4. Website Design With CSS

ស្នាដៃ