ស្រឿន ចន្ធី

Sroeun Chanthy

ឆ្នាំសិក្សា 2024
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

គេហទំព័រលក់សៀវភៅ BOOKSHOP

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ HTML + HTML5 + Dreamweaver
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-06-16

♦ Assignment សិស្ស​សិក្សា (ជំនាញ Web Development - Laravel) បញ្ចប់​វគ្គ​បង្កើត​គេហទំព័រ​កម្រិត​ដំបូង ដែល​មានសមាជិកក្រុម  នាក់  (Mir. Sroeun Chanthy, Miss. Khloeng Soriya & Mony Chanseth )

 ចុចទីនេះ ដើម្បី​មើលគេហទំព័រជាក់ស្តែង