មុនី ចន្ទសិទ្ឋ

មុនី ចន្ទសិទ្ឋ

Mony Chanseth

ឆ្នាំសិក្សា 2024
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Web Development (Laravel)