គង់ វីរៈ

គង់ វីរៈ

Kong Vireak

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី WORLD EXIM GROUP Co., Ltd

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop