គង់ វីរៈ

Kong Vireak

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី WORLD EXIM GROUP Co., Ltd

ការរចនាឆ្នំាងដំាបាយអគ្គិសនី

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ការរចនានេះ​ប្រើ​កម្មវិធី Photoshop CS4 ដោយ​ប្រើ Tool ដូចជា​៖

1/  Move Tool 2/ Rectangular Marguee Tool

3/ Blur Tool  4/ Pailt Bucker Tool 

5/ Pen Tool 6/ Convert Point Tool

7/ Horitiontal Type Tool 8/ Direct Selection Tool

9/ Pounded Retangle Tool 10 / Add Anchor Paint Tool