គង់ វីរៈ

Kong Vireak

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី WORLD EXIM GROUP Co., Ltd

ការរចនាដែកកេះ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

ការរចនារូបប៊ិច

បច្ចេកទេសនិង Tools ដែល​ប្រើ​៖

- Move Tool - Rectangular Marguee Tool

- Blur Tool - Pailt Bucker Tool

- Pen Tool - Convert Point TOol

- Horizotal Type Tool - Direct Selection Tool

- Pounded Rectangle Tool - Add Anchor Paint Tool