ឈឹម ទីកុយ

ឈឹម ទីកុយ

Chhim Tykoy

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន