ឈឹម ទីកុយ

Chhim Tykoy

ឆ្នាំសិក្សា 2012

ការគូររូបតាបប៊ឺយែល

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

​ក្នុង​ការគូររូប​ខាងលើ​នេះ ខ្ញុំ​បានយក​គំរូ​តាមអ៊ឺធឺណែត ក៏ ប៉ុន្តែ​រូបនេះវាជាការ Design ដោយខ្លួន​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់​ដែល​រួមមានៈ កូនប៊ឺយែល​បង្កើត​ដោយMenu 3D ដងកឺ​បង្កើត​ដោយPlug-ins និង តាបបឺយែល កូលឺ Shape Tool ។

បច្ចេកទេស Tool រួមមាន៖

Rectangle Tool, Ellipse Tool, Pen Tool, Path Selection Tool ហើយលើសពីនេះទៅទៀតនោះ​ព្រមទាំង​ប្រើ​នូវ Button 3D និងPlug-ins ថែម​ទៀតផង ។