កង ចាន់រ៉ា

កង ចាន់រ៉ា

​មកពី ៖ Royal University of Agriculture-RUA

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ