កង ចាន់រ៉ា

កង ចាន់រ៉ា

Kang Chanra

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Royal University of Agriculture-RUA