កង ចាន់រ៉ា

Kang Chanra

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Royal University of Agriculture-RUA

ការរចនាពីរបៀបចិញ្ចឹមសត្វ និងការរស់នៅ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2013-06-06

បច្ចេកទេស និង Tools ​ដែល​ប្រើ​៖

- Pen tool ​សម្រាប់​គូសរូប និងស្នាមស្នូត - Rectangle tool គូសរូបមាន​លក្ខណៈ​ជាជ្រុង - custom shape tool, Line tool, ellipse Horizontal type tool, Direst selection tool, Dodge tool, Burn tool, Gradient Overlay ដាក់ពណ៌លើ shape, Filter ធ្វើពពក

វិធី​ក្នុង​ការរចនា៖

- Pen tool ​សម្រាប់​គូស រាងផ្សេងៗ​ដូចជា ផ្ទះ ដើមឈើ ធុង ពែល រទេះ ទ្រុង មនុស្ស ...

- Rectangle tool គូសរូបមានរាងជ្រុង ដួចជា បន្ទះឈើ...

- Custom shape tool គូសរូបដួចជា មេអំបៅ សត្វ ផ្កា...

- Line tool គូសសំនាញ់មាន់

- Ellipse Horizontal type tool គូស ស្រមោល អ្វីមានរាងវង្វង់

- Dodge tool, Burn tool ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​លក្ខណៈ​3D

- Filter ធ្វើពពក ចូល Filter + stylize +wind