វ៉ែន សារ៉ាល់

វ៉ែន សារ៉ាល់

Ven Saral

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. Adobe InDesign
  3. Adobe Photoshop

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន