ការរចនារថយន្ដ

បង្កើតដោយ៖ វ៉ែន សារ៉ាល់
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

ស្នាដៃនេះ​ត្រូវបាន​ចម្លង​ពី​រូបភាព​ដើម​ក្នុង Internet ដែល​ជា​ប្រភេទ​ទ្បាន (BMW 2012 latest luxury) ដើម្បី​ធ្វើជា​គំរូ​ក្នុង​ការគូរ រាង និង​ប្រើ​ប្រាស់​

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

បច្ចេកទេសពណ៌ដោយខ្លួនឯង​ទៅលើ layer និង shape នីមួយៗ​ 

បច្ចេកទេស និង Tool ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​៖

​ត្រូវបាន​ប្រើ​ប្រាស់ Type tool, shape tool, brush tool, pen tool, gradient tool, color tool, doge tool, burn tool, blur tool និង ប្រើ​ប្រាស់​បច្ចេកទេស eraser tool, effects បន្ថែម​ទៅលើ layer និង shape មួយចំនួន​ផងដែរ ។