ហ៊ាន ភក្តិ

ហ៊ាន ភក្តិ

Hean Pheak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Database