ហ៊ាន ភក្តិ

ហ៊ាន ភក្តិ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. VB.NET Database

ស្នាដៃ