ហ៊ាន ភក្តិ

Hean Pheak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

​ប្រព័ន្ធ​ចុះ​ឈ្មោះ​សិស្សនៅសាលាអាន

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ VB.NET Database

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ក្នុង​គោល​បំណង ធ្វើការ​គ្រប់គ្រង​ពត័មានរបស់សិស្ស​ដែល​បានចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរៀន មុខវិជ្ជា​ដែល​ត្រូវ​សិក្សា ពេល​សិក្សា និង គ្រូ​ដែល​ត្រូវបង្ហាត់ ព្រមទាំង​មាន​របាយការណ៍​ដែល​អាចបោះពុម្ភ នៅពេល​សិស្សចុះ​ឈ្មោះ រឺ កែប្រែពត័មានផ្សេងៗ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស និង លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​

- ​បញ្ចូល កែប្រែ និង លុប ពត័មានរបស់សិស្ស​ដែល​បានចុះ​ឈ្មោះ​

-  ​បញ្ចូល កែប្រែ និង លុប ពត័មាននៃការ​ចំណាយ និង ធ្វើការ​គណនាដោយស្វ័យប្រវត្ត ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​

- ​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​របស់សិស្សបាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង ឆាប់​រហ័ស​

- ​សុវត្ថិភាព​របស់​ប្រព័ន្ធ​ដោយ​ធ្វើការ Login មុន​ប្រើ​ប្រាស់​

- ​ធ្វើការ​ត្រួត​ពិនិត្យ និង បង្ហាញ​ពត័មានដោយស្វ័យប្រវត្តចំពោះសិស្ស​ដែល​ត្រូវដល់ថ្ងែបង់លុយបង្គ្រប់

- ​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ត្រូវបាន​រក្សាទុក Database SQL Server យ៉ាង​មាន​សុវត្ថិភាព​

- អាចបោះពុម្ភ​របាយការណ៍​មួយចំនួន​ដែល​ជាប់ទាក់ទងសិស្ស ការ​ចំណាយ  មុខវិជ្ជានិង សិស្ស​ក្នុង​វគ្គ​សិក្សា​នីមួយៗ​

 

​បច្ចេកវិទ្យា និង​កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​

- Microsoft Visual Studio 2010 - Microsoft Report

- Microsoft SQL Server 2008 R2 - ADO.NET

- ​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា VB.NET - DevComponents.DotNetBar2

 

 

សូមចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​

http://www.mediafire.com/download/ssslwnwpcms65f9/Debug.zip