ស្រ៊ន់ ឆៃហុង

ស្រ៊ន់ ឆៃហុង

Srun Chhaihong

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming