ពឹង លីហេង

ពឹង លីហេង

Poeng Lyheng

ឆ្នាំសិក្សា 2024
មកពី Norton university

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Web Development (Node.js)