ង៉ែត ស្ថាបនា

ង៉ែត ស្ថាបនា

Nget Sthabna

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. Adobe Photoshop