កាន់ ឆាឌី

កាន់ ឆាឌី

Kann Chhady

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន