កាន់ ឆាឌី

កាន់ ឆាឌី

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation

ស្នាដៃ