ចៅ សីវសក្ខ័

ចៅ សីវសក្ខ័

Chao Seivisak

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation