ចៅ សីវសក្ខ័

ចៅ សីវសក្ខ័

Chao Seivisak

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation