ចៅ សីវសក្ខ័

ចៅ សីវសក្ខ័

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation

ស្នាដៃ