ចៅ សីវសក្ខ័

Chao Seivisak

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី វិទ្យាស្ថានស៊ីតិក

របៀបធ្វើ​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​ដំណើរ​ការ​លឿន​ជាងមុន​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

ការ​ណែនាំ​ពីរបៀបធ្វើ​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​ដំណើរ​ការ​លឿន ជាមួយ Option មួយចំនួន​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ស្រាប់  ​ដោយសារ​តែយើងបាន​ធ្វើការ Installation program នឹង ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ internet ឬ ក៏​ Download ​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ជាប់ file ផ្សេងៗ ជាហេតុធ្វើ​ឲ្យ​ម៉ាស៊ីនគាំង ឬ ដំណើរ​ការ​យឿតយ៉ាវ ដែល​យើងហៅថា temporary file

​ទាញយក​អត្ថបទ