សួង សុខសុភក្រ្ត័

សួង សុខសុភក្រ្ត័

Sourng Soksopheak

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន