របៀប​បង្កើត និងលុប User តាម Command Prompt

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

យើង​បង្កើត user ដើម្បី​អាយអ្នក​ដទៃ​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ Computer របស់យើង​គ្មាន​សិទ្ធ​ិ​ដំឡើង រឺលុប Files និង Programs នៅ​ក្នុង ​Computer របស់យើងបានឡើយ ។

​ទាញយក​អត្ថបទ