សុខ ហៀង

សុខ ហៀង

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ