សុខ ហៀង

Sok Heang

ឆ្នាំសិក្សា 2015

ស្នាដៃ Design ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop