ស្នាដៃ Design ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

បង្កើតដោយ៖ សុខ ហៀង
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop