លី គឹមយ៉ាវ

លី គឹមយ៉ាវ

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network

ស្នាដៃ