លី គឹមយ៉ាវ

Ly Kimyav

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

របៀបដាក់ Password នៅលើ Folder ដោយមិនបាច់​ប្រើ​កម្មវិធី​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

Folder គឺ​ជា​កន្លែង​ដែល​សម្រាប់​ទុក ឯកសារ​និង​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ តែ​មាន​ឯកសារ​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​ពិត​ជា​មិន​ចង់​ឲ្យ​អ្នក​ណា​ម្នាក់​មើល និង​ប្រើ​ក្រៅ​ពី​ខ្លួន​អ្នក​ឡើយ ។ ដើម្បី​ការ​ពារ​ទិន្នន័យ អ្នក​រិះរក​វិធី​ផ្សេងៗ​ដូចជា​ការ​ដំឡើង​កម្មវិធី​សម្រាប់​លាក់ Folder (Hide folder) ប៉ុន្តែ​ការ​ដំឡើង​កម្មវិធី​គឺជាវិធីមួយ​ដែល​ងាយស្រួល​ធ្វើ​ឲ្យ​គេដឹងបាន​យ៉ាង​ងាយ ។

​ទាញយក​អត្ថបទ