អ៊ូ ប៊ុនដូ

អ៊ូ ប៊ុនដូ

Ou BunDo

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. Adobe Illustrator
  3. OOP PHP
  4. Adobe Photoshop
  5. PHP & My SQL