អ៊ូ ប៊ុនដូ

Ou BunDo

មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

រចនាបថ​ផ្ទាំង​ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

រូបភាពធំ