វ៉ាត រ៉ានី

Vat Rany

ឆ្នាំសិក្សា 2012

ការរចនារូបទូរស័ព្ទ iPhone

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ទូរស័ព្ទខាងក្រាមនេះបាន​ប្រើ​ប្រាស់​Tool​ដូចជា​៖

  • Rectangular Marpuee Tool
  • Polygonal Lasso Tool
  • Elliptical Marpuee Tool
  • Paint Buket Tool
  • Horizontal Type Tool
  • Brush Tool
  • Pen Tool និង​បន្ថែម Effect ផ្សេងៗ​ទៀត ។