ការរចនារូបទូរស័ព្ទ iPhone

បង្កើតដោយ៖ វ៉ាត រ៉ានី
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ទូរស័ព្ទខាងក្រាមនេះបាន​ប្រើ​ប្រាស់​Tool​ដូចជា​៖