វ៉ាត រ៉ានី

វ៉ាត រ៉ានី

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. Adobe Photoshop

ស្នាដៃ