វ៉ាត រ៉ានី

វ៉ាត រ៉ានី

Vat Rany

ឆ្នាំសិក្សា 2012

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Illustrator
  2. Adobe Photoshop