ការរចនារូបខ្មៅដៃ

បង្កើតដោយ៖ វ៉ាត រ៉ានី
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

រូបខ្មៅដៃ​ខាងក្រោម​នេះបាន​ប្រើ Tool ដូចជា​៖