វ៉ាត រ៉ានី

Vat Rany

ឆ្នាំសិក្សា 2012

ការរចនារូបខ្មៅដៃ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

រូបខ្មៅដៃ​ខាងក្រោម​នេះបាន​ប្រើ Tool ដូចជា​៖

  • Rectangular Marpuee Tool
  • Gradient Tool
  • Brush Tool
  • Pen Tool