ឌី អរ កុំព្យូទ័រ និង ព្រីនធីង

បង្កើតដោយ៖ លី សុគន្ឋីរ៉ា
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop