លី សុគន្ឋីរ៉ា

Ly Sokunthira

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី General Department of Identification

ឌី អរ កុំព្យូទ័រ និង ព្រីនធីង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop