លី សុគន្ឋីរ៉ា

លី សុគន្ឋីរ៉ា

Ly Sokunthira

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី General Department of Identification

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. Python
  3. SQL Server 2008 (Developer)
  4. C# Beginning
  5. C# Database Programming

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន