លី សុគន្ឋីរ៉ា

លី សុគន្ឋីរ៉ា

​មកពី ៖ General Department of Identification

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop
  2. SQL Server 2008 (Developer)
  3. C# Beginning
  4. C# Database Programming

ស្នាដៃ