ញឹម សុបញ្ញា

Nhim Sopanha

ឆ្នាំសិក្សា 2015

របៀបធ្វើ​ឲ្យ FLASH BOOT តាម​កម្មវិធី​POWER ISO

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Computer Fundamental

​ទូទៅ​គេតំទ្បើង Windows តាម CD ឬ USB ប៉ុន្តែ​ការ​ដែល Boot ពី CD USB គឺត្រូវមាន File Windows យកទៅផ្ទុក​ក្នុង​វា ដូច្នេះ ដើម្បី​ឲ្យ File Windows អាចផ្ទុក​ក្នុង CD នឹងUSB បានយើងសូម​ណែនាំ​ពីវិធីមួយ​ឈ្មោះ​Power ISO ដោយ​គ្រាន់តែ​មាន​កម្មវិធី​នេះនិង File Windows មាន​លក្ខណៈ​ជា File image របៀបធ្វើ​ឲ្យ Flash Boot តាម​កម្មវិធី Power ISO មាន៣របៀប​គឺ៖

​ទាញយក​អត្ថបទ