ញឹម សុបញ្ញា

ញឹម សុបញ្ញា

Nhim Sopanha

ឆ្នាំសិក្សា 2015

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network