ញឹម សុបញ្ញា

ញឹម សុបញ្ញា

​មកពី ៖

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Foundation
  2. Computer Network

ស្នាដៃ