ជ រ៉ាន

Chor Ran

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយពីហាងកាហ្វេ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop