ស្នាដៃ Design ផ្សព្វផ្សាយពីហាងកាហ្វេ

បង្កើតដោយ៖ ជ រ៉ាន
ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop