ជ រ៉ាន

ជ រ៉ាន

​មកពី ៖ សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Linux Open Source
  2. Adobe Photoshop
  3. Computer Foundation
  4. Computer Network
  5. Window Server

ស្នាដៃ